GPS GPS
485
BLOG

Popieram edukację seksualną od przedszkola!

GPS GPS Edukacja Obserwuj temat Obserwuj notkę 22
Nie­któ­rzy uwa­ża­ją, że edu­ka­cję sek­su­al­ną dzie­ci moż­na roz­po­cząć do­pie­ro w okre­sie doj­rze­wa­nia, al­bo tuż przed – wte­dy, gdy w dzie­cia­ch za­czy­na ro­dzić się sek­su­al­no­ść. Wcze­śniej to jakoby nie ma sen­su.

  Do tej po­ry zga­dza­łem się z tym po­glą­dem, ale zmie­ni­łem zda­nie. Otóż po­zna­łem bar­dzo faj­ne zbo­cze­nie, czy orien­ta­cję sek­su­al­ną, i uzna­łem, że je­st to war­te pro­mo­wa­nia i wpa­ja­nia dzie­ciom od przed­szko­la.

  To się na­zy­wa sa­pio­sek­su­al­no­ść i szcze­gól­nie do­ty­ka ko­biet. Po­le­ga to na tym, że je­den czło­wiek pod­nie­ca się in­te­lek­tem dru­gie­go czło­wie­ka. Mą­dre dys­ku­sje, cie­ka­we opo­wie­ści, fi­lo­zo­ficz­ne roz­wa­ża­nia, na­uko­we roz­k­mi­ny, wspól­ne roz­wią­zy­wa­nie za­ga­dek, skom­pli­ko­wa­ne tłu­ma­cze­nie róż­ny­ch za­gad­nień – wszyst­ko to po­wo­du­je, że u tak roz­ma­wia­ją­cy­ch lu­dzi po­ja­wia się pod­nie­ce­nie sek­su­al­ne i chęć po­wta­rza­nia ta­ki­ch do­świad­czeń.

  Po­dob­no w ten spo­sób zbo­czo­na by­ła Ma­ry­lin Mon­roe, któ­ra bar­dzo chcia­ła mieć dziec­ko z Al­ber­tem Ein­ste­inem. Kil­ka zna­ny­ch ak­to­rek, mo­de­lek czy ce­le­bry­tek de­kla­ru­je się ja­ko sa­pio­sek­su­al­ne. Je­śli już ma­my pro­mo­wać zbo­cze­nia, to wła­śnie ta­kie. In­te­lek­tu­al­ne wy­zwa­nia, cie­ka­we po­glą­dy i nie­zwy­kłe zdol­no­ści po­znaw­cze dru­giej oso­by po­win­ny wzbu­dzać nie tyl­ko sza­cu­nek, ale też po­ciąg sek­su­al­ny.

  Ta­kie zbo­cze­nie war­to pro­mo­wać, szcze­gól­nie wśród ko­biet. Na lek­cja­ch wy­cho­wa­nia sek­su­al­ne­go po­win­no się to dziew­czyn­kom wci­skać wszel­ką moż­li­wą pro­pa­gan­dą, tak by sa­pio­sek­su­al­no­ść opa­no­wa­ła wszystkie ko­bie­ty. Dzię­ki roz­po­wszech­nie­niu tej orien­ta­cji lu­dzie bę­dą mą­drzej­si.

  No­wo­cze­snym ko­bie­tom to się na pew­no spodo­ba, bo bę­dą mo­gły mieć seks z Cha­temGPT. To moż­na na­wet pro­mo­wać wśród do­ro­sły­ch ko­biet ha­słem: „Za­mień wi­bra­tor na mie­sięcz­ną sub­skryp­cję chat­bo­ta!”. Męż­czy­znom ta­ka kon­ku­ren­cja bar­dzo się przy­da. Moż­na wte­dy bę­dzie pod­ry­wać dziew­czy­ny na gad­kę w sty­lu: „pa­trz, jak w tej roz­mo­wie za­pę­dzi­łem chat­bo­ta w ko­zi róg – po­pa­dł w sprzecz­no­ść!”.

  Nie­któ­rzy opo­nu­ją, twier­dząc, że edu­ka­cja sek­su­al­na nie ma sen­su, bo orien­ta­cje sek­su­al­ne to są kwe­stie wro­dzo­ne, a więc nie da się ich wy­uczyć w dro­dze wy­cho­wa­nia. Mo­im zda­niem nie ma­ją ra­cji.

  Prze­cież każ­da orien­ta­cja sek­su­al­na je­st czy­sto kul­tu­ro­wa. To ma­ją tyl­ko lu­dzie. Żad­ne zwie­rzę­ta nie ma­ją żad­ny­ch orien­ta­cji sek­su­al­ny­ch. Zwie­rzę­ta mo­gą być zbo­czo­ne, mo­gą mieć za­bu­rzo­ny po­ciąg sek­su­al­ny, mo­gą być cho­re, mo­gą nie­pra­wi­dło­wo za­spa­ka­jać po­pęd, mo­gą nie umieć tra­fić w od­po­wied­nią dziur­kę, al­bo ją źle roz­po­znać, ale to wszyst­ko nie do­ty­czy orien­ta­cji sek­su­al­ny­ch, któ­re nie są cho­ro­bą, zbo­cze­niem czy ja­kimś wy­na­tu­rze­niem, bo wy­ma­ga­ją roz­wi­nię­tej świa­do­mo­ści.

  Orien­ta­cje ma­ją tyl­ko lu­dzie. Nie tyl­ko sek­su­al­ne czy płcio­we – ma­my też orien­ta­cje wie­ko­we, hi­sto­ry­cz­ne czy li­te­rac­kie, czę­sto iden­ty­fi­ku­je­my się z bo­ha­te­ra­mi oglą­da­ne­go fil­mu. Wie­lu z nas chcia­ło­by zo­stać Na­po­le­onem, stra­ża­kiem, pi­ra­tem czy ka­pi­ta­nem Co­okiem. Dziś po­zwa­la­my na ta­ką sa­mo­re­ali­za­cję tyl­ko trans­we­sty­tom, ale w ten spo­sób dys­kry­mi­nu­je­my wszyst­ki­ch in­ny­ch ma­rzy­cie­li, któ­rzy chcie­li­by być kimś in­nym, niż są.

  To je­st tak sa­mo, jak na przy­kład z ku­cha­rza­mi czy sa­dy­sta­mi — tyl­ko lu­dzie mo­gą być ta­cy, to mo­że być na­wet wro­dzo­ne, ale zwie­rząt ku­cha­rzy czy sa­dy­stów nie ma, bo to kwe­stie kul­tu­ro­we, więc moż­na się ich wy­uczyć. Do­kład­nie tak sa­mo mo­że­my na­uczyć się sa­pio­sek­su­al­no­ści.

  Lu­dzie! Ko­chaj­cie in­te­lek­tu­ali­stów! Nie ćwierć­in­te­li­gen­tów, ale peł­ny­ch lu­dzi re­ne­san­su, czy nawet rekonesansu! Kochajcie fizyków kwantowych i filozofujących blogerów. Seks in­te­lek­tu­al­ny je­st naj­faj­niej­szy, przy­go­to­wuj­cie dzie­ci do te­go od przed­szko­la!

  Za­in­te­re­so­wa­ny­ch za­pra­szam do in­te­lek­tu­al­ne­go sek­su w ko­men­ta­rza­ch. W ra­ma­ch te­go zbo­cze­nia mo­że­my sto­so­wać róż­ne szcze­gó­ło­we per­wer­sje – na przy­kład fu­tu­ro­lo­gicz­ne, ma­te­ma­tycz­ne, na­wi­ga­cyj­ne czy po­li­to­lo­gicz­ne. Cha­taGPT też mo­że­my włą­czyć do na­szy­ch igra­szek – on to lu­bi szcze­gól­nie.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

PS. Notki powiązane:

------------------------------

Wer­ble, sztan­da­ry i de­fi­la­dy <- poprzednia notka

na­stęp­na not­ka -> Dlaczego Mentzen się upił?

------------------------------

Ta­gi: gps65, seks, wychowanie, zboczenia, orientacje, intelektualiści

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­rian. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, dys­ku­tu­ję, ana­li­zu­ję, teo­re­ty­zu­ję, po­li­ty­ku­ję, pro­wo­ku­ję, spe­ku­lu­ję, fi­lo­zo­fu­ję. Mój ka­nał na YouTu­be: @GrzegorzSwiderski. Mój pro­fil na X: @gps65.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo