GPS GPS
297
BLOG

Rzekomy centroskręt Konfederacji

GPS GPS Konfederacja Obserwuj temat Obserwuj notkę 8
Wczo­raj na Kon­fe­ren­cji Pra­wi­cy Wol­no­ścio­wej Ja­nu­sz Kor­win-Mik­ke wpro­st przy­znał się, że to on roz­sie­wa plot­ki o rze­ko­mym cen­tro­skrę­cie Kon­fe­de­ra­cji. To on je­st źró­dłem zor­kie­stro­wa­ny­ch ata­ków na Kon­fe­de­ra­cję po­są­dza­ją­cy­ch tę for­ma­cję o zre­zy­gno­wa­nie z pra­wi­co­wy­ch, kon­ser­wa­tyw­ny­ch i wol­no­ścio­wy­ch ide­ałów na rze­cz rze­ko­me­go upodob­nie­nia się do ma­in­stre­amu.

  To je­st oczy­wi­ście bzdu­ra, bo Kon­fe­de­ra­cja od sa­me­go po­cząt­ku by­ła par­tią tech­nicz­ną po­zwa­la­ją­cą prze­kro­czyć próg wy­bor­czy trzem róż­nym ide­owo śro­do­wi­skom i jej ha­sła są cen­tro­wym kom­pro­mi­sem słu­żą­cym mar­ke­tin­go­wi po­li­tycz­ne­mu.

  W so­bo­tę Krzysz­tof Bo­sak i Grze­go­rz Braun na tej kon­fe­ren­cji Naj­wyż­sze­go Cza­su bar­dzo wy­raź­nie po­twier­dzi­li to, że oni, nie re­zy­gnu­jąc ze swo­ich ra­dy­kal­ny­ch po­glą­dów, dą­żą do prze­ko­na­nia do swo­jej for­ma­cji sze­ro­ki elek­to­rat i do te­go słu­ży Kon­fe­de­ra­cja, gło­szą­ca ha­sła umiar­ko­wa­ne i pro­ste, tak by je zro­zu­miał i przy­jął prze­cięt­ny wy­bor­ca, któ­ry nie ro­zu­mie zło­żo­ny­ch aspek­tów po­li­ty­ki i eko­no­mii.

___________________

Rozłam w Nowej Nadziei <- poprzednia część serii

następna część serii -> Rozpad Konfederacji

___________________

  Kor­win stwier­dził, że wi­nę za rze­ko­my cen­tro­skręt po­no­si Sła­wo­mir Ment­zen, z któ­rym je­go zda­niem od lip­ca sta­ło się coś dziw­ne­go, bo ja­ko­by zre­zy­gno­wał ze swo­ich pra­wi­co­wy­ch po­glą­dów i prze­sze­dł do cen­trum i w tym ce­lu przy­jął do par­tii Wi­ple­ra. To są bzdu­ry, bo Ment­zen, Wi­pler, i każ­dy in­ny li­der kon­fe­de­ra­cji, od sa­me­go po­cząt­ku, od lat, two­rzą pro­gra­my wy­bor­cze, któ­re ła­go­dzą wol­no­ryn­ko­wy ra­dy­ka­li­zm, co je­st słusz­ne, mą­dre i wła­ści­we. Lu­do­wi na­le­ży mó­wić to, co je­st w sta­nie po­jąć, a za­sa­dy wol­no­ryn­ko­wej eko­no­mii gło­szo­nej przez szko­łę au­striac­ką są za skom­pli­ko­wa­ne dla prze­cięt­ne­go wy­bor­cy.

  Kon­fe­de­ra­cja w ra­ma­ch mar­ke­tin­gu gło­si bon oświa­to­wy, za­mia­st cał­ko­wi­tej pry­wa­ty­za­cji edu­ka­cji, al­bo uprosz­cze­nie sys­te­mu po­dat­ko­we­go, za­mia­st li­kwi­da­cji więk­szo­ści po­dat­ków, kry­ty­ku­je UE, za­mia­st żą­dać jej opusz­cze­nia, po­pie­ra kom­pro­mis abor­cyj­ny, za­mia­st cał­ko­wi­te­go za­ka­zu. To wy­ni­ka z ich pro­fe­sjo­na­li­za­cji, a nie ze zmia­ny po­glą­dów. Do­ce­lo­wo każ­dy z ni­ch po­pie­ra w peł­ni wol­ny ry­nek, pry­wa­ty­za­cję wszyst­kie­go, za­kaz abor­cji i opusz­cze­nie fe­de­ra­cyj­nej UE, ale oni ro­zu­mie­ją, że to są da­le­ko­sięż­ne ce­le i by je zre­ali­zo­wać, na­le­ży ogła­szać ce­le po­śred­nie, któ­re są mniej ra­dy­kal­ne, są ewo­lu­cyj­ną dro­gą. Kor­win te­go nie ro­zu­mie, on chce być ra­dy­kal­ny i chce tkwić na mar­gi­ne­sie. A oni chcą zre­ali­zo­wać to, co gło­si Kor­win w spo­sób dy­plo­ma­tycz­ny i po­pu­li­stycz­ny i dzię­ki te­mu chcą uzy­skać spraw­czo­ść, któ­rej Kor­win nie chce.

  Dryf do cen­trum to mit po­wta­rza­ny przez wro­gów Kon­fe­de­ra­cji. To kłam­stwo słu­ży skłó­ca­niu wol­no­ściow­ców, roz­bi­ja­niu na­sze­go śro­do­wi­ska i nisz­cze­niu naj­sku­tecz­niej­sze­go w hi­sto­rii so­ju­szu wol­no­ścio­we­go. Każ­de­go, kto mó­wi o dry­fie do cen­trum, na­le­ży po­dej­rze­wać o to, że je­st szpie­giem wro­gów Kon­fe­de­ra­cji.

Grzegorz GPS Świderski
X.com/gps65

___________________

Życie choć piękne tak kruche jest… <- po­przed­nia not­ka

na­stęp­na not­ka -> Sztuczna inteligencja tłumaczy Betelka

___________________

Ta­gi: gps65, Konfederacja, prawica, centrum, polityka

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka