Stary Wiarus Stary Wiarus
1995
BLOG

Emmanuel Macron: Raconteur crétin ou une nouvelle Pythie?

Stary Wiarus Stary Wiarus NATO Obserwuj temat Obserwuj notkę 63
Emmanuel Macron - bajarz idiota czy nowa Pytia delficka?

GLOSSAIRE: 

crétin: idiota

Pythie: Pytia delficka, starożytna wyrocznia grecka z siedzibą w świątyni Apollina w Delfach. Sławna z niejasnych i dwuznacznych proroctw. Otoczona powszechnym poważaniem, które uniemożliwiało publiczne wyrażenie zdania, że Pytia bredzi.


Emmanuel Macron, prezydent Republiki Francuskiej, rzetelny dostawca elektroniki wojskowej do rosyjskich czołgów i samolotów (producent tej elektroniki, korporacja Thales, jest w 26% własnością państwa francuskiego) oraz usługodawca Władimira Putina w zakresie telefonicznych usług towarzyskich (ponad 100 rozmów telefonicznych z Putinem od początku wojny), wygłosił przemówienie na unijnym forum ds. bezpieczeństwa GLOBSEC w Bratysławie.


W tym przemówieniu, wygłoszonym w najlepszym duchu delfickiej wyroczni,  każdy znajdzie coś dla siebie.Macron jest za zawarciem traktatu pokojowego, z którego mogłaby być zadowolona również Rosja, czyli jest gotów w imieniu Europy, czyli Francji i Niemiec (reszta się nie liczy), oddać Rosji w zamian za pokój dowolną część terytorium ukraińskiego i wydać w ręce rosyjskich morderców dowolną liczbę Ukraińców. Nic nie szkodzi, jeśli ten 'pokój' będzie ulotny i Rosja wykorzysta go na odpoczynek, uzupełnienie strat i dozbrojenie.W zamian za legalizację rosyjskiego podboju Krymu i Donbasu i za pogodzenie się z wymordowaniem przez Rosjan znacznej liczby swoich obywateli, Ukraina ma dostać unijne gwarancje bezpieczeństwa.


Tylko że Francja już raz była gwarantem suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Francja dołączyła do oryginalnych sygnatariuszy Memorandum Budapeszteńskiego o Gwarancjach Bezpieczeństwa z 5 grudnia 1994 roku (Rosja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone), udzielając Ukrainie jednostronnej gwarancji suwerenności i integralności osobną deklaracją i listem podpisanym przez prezydenta François Miterranda, również 5 grudnia 1994 roku.


Udzielone Ukrainie gwarancje Rosji, UK, USA i Francji spowodowały wyrzeczenie się przez Ukrainę postsowieckiej broni atomowej pozostawionej na jej terytorium po rozpadzie ZSRS.

Waga francuskiej gwarancji dla Ukrainy udzielonej w 1994 r. już w 20 lat później, w 2014 roku, dorównała wadze podpisu premiera Francji Édouarda Daladiera na układzie monachijskim z 30 września 1938 roku. 


Aby Rosji nie było przykro, że korzystając z tak zawartego pokoju miałaby zbroić się na nic, prezydent Macron jest za rozbrojeniem wschodniej flanki NATO, czyli krajów bałtyckich i Polski, ponieważ jego zdaniem flanka została uzbrojona nadmiernie, więc mogłaby zlekceważyć żądania Unii, czyli Francji i Niemiec, oraz interes Rosji.
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2023/06/01/sommet-globsec-a-bratislava
https://www.youtube.com/watch?v=yuQxeJfawrY


•FR   À plus moyen terme, c'est évidemment la stabilité de notre Europe et sa sécurité qu'il nous faudra bâtir sur la base de cette paix solide en Ukraine, de ces garanties de sécurité à notre voisinage — et la question demain de la Biélorussie et d'autres se posera — et d'un cadre transparent de confiance permettant d'éviter une escalade des capacités dans l'avenir pour, à un moment, sortir de cet état de guerre quand la paix sera négociée et stable. Or, nous avons tellement surarmé notre flanc Est et la Russie a engagé un tel armement qu'il nous faudra reconstruire. Je parle là du moyen terme, un cadre de désescalade. Mais ce sera à ce moment-là aux Européens de le construire vraiment dans un cadre transparent où nous devrons être acteurs de ces traités autour de la table pour négocier, et autour de la table pour juger de leur bon respect et de leur évolution, contrairement à ce que nous avions fait par le passé.

•ANG   In the more medium term, it is obviously the stability of our Europe and its security that we will have to build on the basis of this solid peace in Ukraine, of these security guarantees for our neighbourhood — and the question tomorrow of Belarus and others will arise — and of a transparent framework of trust making it possible to avoid an escalation of capacities in the future in order, at some point, to emerge from this state of war when peace is negotiated and stable. However, we have so over-armed our eastern flank and Russia has committed to action such an armament that we will have to return to the previous state (qu'il nous faudra reconstruire).I am talking about the medium term, a de-escalation framework. But it will then be up to the Europeans to really build it in a transparent framework where we will have to be players in these treaties around the table to negotiate, and around the table to judge their proper respect and their development, unlike what we had done in the past.

•POL   W bardziej średniookresowej perspektywie, to oczywiście stabilność naszej Europy i jej bezpieczeństwo będziemy musieli budować na podstawie trwałego pokoju na Ukrainie, tych gwarancji bezpieczeństwa dla naszego sąsiedztwa – a jutro zaistnieje również kwestia Białorusi i innych krajów — oraz przejrzystych ram zaufania umożliwiających uniknięcie eskalacji zdolności (wojskowych) w przyszłości, aby w pewnym momencie wyjść z tego stanu wojny, kiedy pokój zostanie wynegocjowany i ustabilizowany. Jednak tak nadmiernie uzbroiliśmy naszą wschodnią flankę, a Rosja wprowadziła do akcji tyle uzbrojenia, że ​​będziemy musieli wrócić do poprzedniego stanu (qu'il nous faudra reconstruire). Mówię o perspektywie średniookresowej, w ramach deeskalacji. To Europejczycy bedą wtedy musieli naprawdę zbudować przejrzyste reguły, w ramach których będziemy musieli być uczestnikami negocjującymi traktaty przy stole rokowań i oceniającymi przy stole rokowań, jak zapewnić ich należyte przestrzeganie i rozwój, w przeciwieństwie do tego, co czyniliśmy w przeszłości.Ja mam inny pomysł.

Niech prezydent Macron, gestem prawdziwego męża stanu, w zamian za pokój w Europie przekaże Rosji Korsykę, razem z jej ludnością.


emigrant (nie mylić z gastarbeiterem)       

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka