"Odnalazło się" kilkadziesiąt tysięcy polskich lekarzy. Jak to możliwe?

Lekarzy pracujących z pacjentem w 2019 r. było ponad 125 tysięcy w kraju.
Lekarzy pracujących z pacjentem w 2019 r. było ponad 125 tysięcy w kraju.
Główny Urząd Statystyczny jeszcze raz policzył lekarzy pracujących w Polsce i okazało się, że jest ich o ponad o ponad jedną trzecią więcej niż szacowano dotychczas. Jak to możliwe by w naszym kraju nagle „odnalazło się” ponad 35 tysięcy lekarzy?

Najnowsze dane GUS obejmują rok 2019 i zgodnie z nimi, liczba lekarzy pracujących bezpośrednio z pacjentem w Polsce wyniosła 125,3 tys., w porównaniu do 90 tys. podawanych we wcześniejszych opracowaniach. 

O ile liczba osób posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty nie uległa istotnym zmianom, to liczba lekarzy i stomatologów pracujących z pacjentem oszacowana nową metodą jest wyraźnie wyższa niż liczba otrzymana poprzednią metodą tzw. sprawozdawczości. 

Zobacz:  


GUS wyjaśnia, że liczba lekarzy i dentystów pracujących z pacjentem oszacowana nową metodą jest wyższa, bo zasoby kadry medycznej analizowano na podstawie źródeł administracyjnych, w tym rejestrów, w odniesieniu do lekarzy i lekarzy dentystów. Pozwoliło to na uzyskanie dokładniejszej informacji o liczbie zatrudnionych, dało też możliwość analizy uzyskanych informacji oraz zmniejszenia luki informacyjnej wynikającej z niepełnej kompletności badania prowadzonego przy wykorzystaniu sprawozdań.

Jako pracujących bezpośrednio z pacjentem określa się osoby wykonujące działalność leczniczą, dla których głównym miejscem pracy jest zakład leczniczy, praktyka zawodowa, apteka, także szpitalna, stacjonarny zakład pomocy społecznej lub żłobek. Do grupy tej nie zalicza się osób, dla których głównym miejscem pracy jest Narodowy Fundusz Zdrowia, wyższa uczelnia, jednostka administracji rządowej lub samorządowej oraz resortu sprawiedliwości, a także osób pracujących w ZUS, KRUS i w firmach farmaceutycznych, nawet jeśli praca przez nie wykonywana wymaga wykształcenia medycznego.

Doktor 50 plus

W 2019 r. liczba lekarzy mieszkających w Polsce, posiadających prawo wykonywania zawodu wyniosła 149,9 tys., a liczba dentystów posiadających prawo wykonywania zawodu wyniosła 42,4 tys., przy czym blisko 600 osób posiadało zarówno prawo wykonywania zawodu lekarza, jak i lekarza dentysty.

Wśród lekarzy uprawnionych do wykonywania zawodu przeciętny wiek mężczyzn wynosił 52,7 lat a kobiet 52,0. Dominującą grupę, ok. 21% stanowiły osoby w wieku 50-59 lat, szczególnie wśród lekarzy – mężczyzn (24,0%), niż lekarzy – kobiet (19,4%).

Przeciętny wiek mężczyzn uprawnionych do wykonywania zawodu lekarza dentysty wyniósł 47,0 lat, a u kobiet wyniósł 51,7 lat. Wśród dentystów najliczniejszą grupę stanowią osoby wieku 30-39 lat (20,4%), a zaraz po nich osoby w wieku 50-59 lat, których jest 20,1%. Wyraźnie widać zróżnicowanie struktury wieku mężczyzn i kobiet: wśród mężczyzn dominującą grupę (25,0%) stanowiły osoby w wieku 30-39 lat, podczas gdy wśród kobiet dominowały osoby w wieku 50-59 lat (20,4%). Widać również feminizację zawodów lekarzy i lekarzy dentystów, znacznie wyraźniejszą w grupie lekarzy dentystów, niż w grupie lekarzy. Wśród lekarzy odsetek kobiet wyniósł 58,9%, a w grupie lekarzy dentystów – 76,6%.

W grupie lekarzy uprawnionych do wykonywania zawodu liczba lekarzy specjalistów wyniosła 97,9 tys., co stanowiło 65,3%, natomiast wśród lekarzy dentystów liczba specjalistów wyniosła 8,3 tys. (19,6%). 

Kobiety górą

Populacja lekarzy i lekarzy dentystów uprawnionych do wykonywania zawodu w Polsce obejmuje wszystkie osoby mające takie prawo, bez względu na status na rynku pracy i miejsce pracy, dlatego o liczbie osób pracujących bezpośrednio z pacjentem jest bardziej miarodajną informacja. W dniu 31 grudnia 2019 roku liczba pracujących bezpośrednio z pacjentem w Polsce lekarzy wyniosła – 125,3 tys., a liczba dentystów – 33,6 tys.

Średni wiek lekarza pracującego z pacjentem wynosił 49,5, przy czym wśród kobiet był on nieco niższy niż wśród mężczyzn (odpowiednio 48,8 i 50,4 lat) natomiast średni wiek lekarza dentysty pracującego z pacjentem wynosił 46,1 lat i w tej grupie wiek kobiet był nieco wyższy niż wiek mężczyzn (46,5 i 44,9 lat).

Wśród lekarzy pracujących bezpośrednio z pacjentem najliczniejszą grupę (ok. 23,5%) stanowiły osoby w wieku 50-59 lat. Była to najliczniejsza grupa zarówno wśród mężczyzn (25,8%) jak i kobiet (21,8%), podobnie jak w szerszej zbiorowości lekarzy z prawem wykonywania zawodu. Wśród dentystów pracujących bezpośrednio z pacjentem najwięcej osób należało do grupy wieku 30-39 lat (23,9%) i była to grupa najliczniejsza także wśród mężczyzn (27,4%), wśród kobiet osoby te stanowiły 22,7%. Analogicznie jak w grupie osób posiadających prawo wykonywania zawodu obserwuje się feminizację zawodów lekarzy i lekarzy dentystów pracujących bezpośrednio z pacjentem, wyraźniejszą wśród lekarzy dentystów (74,5% kobiet), niż wśród lekarzy, gdzie kobiety stanowiły 58,0%. 

Lubię to! Skomentuj31 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości