ZUS Ci nie powie, że zmarły mógł za życia zgromadzić pieniądze. Fot. gov.pl
ZUS Ci nie powie, że zmarły mógł za życia zgromadzić pieniądze. Fot. gov.pl

Wielkie pieniądze mogą ci przejść obok nosa. ZUS ci o nich nie przypomni

Redakcja Redakcja ZUS Obserwuj temat Obserwuj notkę 7
Po śmierci ubezpieczonego możliwa jest wypłata środków z OFE oraz z subkonta ZUS. Nie ma przepisów, aby to instytucje powiadamiały rodzinę, że ich bliski zgromadził pieniądze na subkoncie. To rodzina musi o tym pamiętać i domagać się wypłaty środków, inaczej część pieniędzy w przyszłości zasili emerytury kolejnych osób. A mogą to być niebagatelne kwoty.

Można dziedziczyć składki zgromadzone na subkoncie ZUS

Każda osoba urodzona po 1968 roku lub wcześniej, o ile jest członkiem OFE, od 2011 roku posiada specjalne subkonto w ZUS, na które trafiają odprowadzane składki. Nie wszyscy jednak wiedzą, że środki zgromadzone na subkoncie są dziedziczone w sytuacji śmierci osoby ubezpieczonej.

Od 1 stycznia 1999 r. istnieje w Polsce system oparty na zdefiniowanej składce, w której wysokość przyszłego świadczenia zależy od ilości wpłaconych środków. W ramach reformy emerytalnej od 1999 r. działają OFE, czyli otwarte fundusze emerytalne, które pozwalają na gromadzenie środków pieniężnych z przeznaczeniem na przyszłą emeryturę w tzw. II filarze. Jednak środki zarządzane przez OFE są narażone na ryzyko zmienności cen np. akcji i w związku z tym spadku wartości portfela. Dlatego też obecnie każdy ubezpieczony opłacający składki ma wybór czy być w OFE, czy tylko w ZUS.

Decyzję o dalszym przekazywaniu składek do OFE osoby ubezpieczone podejmowały w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. Jeżeli do ZUS złożyło się oświadczenie o przekazywaniu składek do OFE, to ZUS przekazywał do wybranego funduszu 2,92% podstawy wymiaru składki. Na subkoncie zapisywane było wtedy 4,38% składki. Natomiast jeżeli nie złożyło się tego oświadczenia, to na subkoncie jest zapisane 7,30% podstawy wymiaru składki.

OFE podzieli środki, pieniądze faktycznie wypłaca ZUS

Środki na subkoncie są dzielone w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa, ustania wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa, umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności ustawowej, czy śmierci osoby, dla której było prowadzone subkonto w ZUS.

Osoba, która przystępowała do OFE, mogła wskazać jedną lub więcej osób, którym będą przysługiwały zgromadzone przez nią środki po jej śmierci. Gdy ubezpieczony ma subkonto w ZUS i jednocześnie był członkiem OFE, proces podziału środków rozpoczyna się w otwartym funduszu emerytalnym.

Po śmierci osoby, która była członkiem OFE, należy poinformować fundusz, do którego należała, o jej śmierci i złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. OFE podzieli środki zgodnie z dyspozycją członka OFE. Następnie, w ciągu 14 dni od dokonania tego podziału, otwarty fundusz emerytalny powinien poinformować nas (ZUS) o osobach, na których rzecz podzielił środki zgromadzone na rachunku w OFE, oraz o ich udziale w tych środkach.

Dany fundusz może żądać od nas różnych dokumentów. Dlatego też szczegółowe informacje na temat wypłaty środków zgromadzonych w OFE oraz dokumenty niezbędne do ich wypłaty należy sprawdzić na stronie internetowej właściwego funduszu.

W ten sam sposób podzielimy środki zapisane na subkoncie. Wypłata środków z OFE następuje w terminie 3 miesięcy, nie wcześniej jednak niż w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania kompletu dokumentów niezbędnych do dokonania wypłaty.

Pieniądze faktycznie wypłaca ZUS. Wygląda to w ten sposób, że po śmierci osoby należącej do OFE, dany fundusz przyjmuje wniosek o wypłatę świadczenia na rzecz osoby uposażonej, a następnie przekazuje je do ZUS-u, który dokonuje podziału środków zapisanych na subkoncie.

Współmałżonek nie dostaje gotówki, środki idą na konto ZUS

Nie ma żadnego określonego terminu, kiedy należy się zgłosić po pieniądze po zmarłym członku OFE. Można to zrobić w każdym momencie.

Jeżeli natomiast chodzi o podział środków zgromadzonych na subkoncie ZUS w momencie śmierci danej osoby połowa zgromadzonych pieniędzy przechodzi na współmałżonka. Zazwyczaj współmałżonek nie dostaje gotówki, ale pieniądze te trafiają na jego indywidualne konto emerytalne w ZUS. Druga połowa pieniędzy z subkonta jest wypłacana osobie uprawnionej, którą wskazał ubezpieczony. Jeśli ubezpieczony nikogo nie wskazał, wówczas pieniądze zgromadzone na subkoncie wchodzą do masy spadkowej i podlegają rozdysponowaniu zgodnie z ustalonym porządkiem dziedziczenia w danym, konkretnym przypadku.

Środki z I filaru nie podlegają dziedziczeniu i po śmierci ubezpieczonego przeznaczane są na świadczenia innych emerytów.

ja


Czytaj także:

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka