GPS GPS
490
BLOG

Maseczki to dobry probierz wyborczy

GPS GPS Koronawirus Obserwuj temat Obserwuj notkę 36
Na­czel­ną ro­lę w me­dy­cy­nie opar­tej na do­wo­da­ch na­uko­wy­ch od­gry­wa szcze­gól­ny ro­dzaj ba­dań: ran­do­mi­zo­wa­ne kon­tro­lo­wa­ne ba­da­nie kli­nicz­ne (ang. ran­do­mi­sed con­trol­led trial – RCT) bę­dą­ce ba­da­niem naj­wyż­szej ja­ko­ści, naj­bar­dziej obiek­tyw­nym i naj­bar­dziej wia­ry­god­nym spo­śród wszyst­ki­ch zna­ny­ch na­uce, zwa­nym też zło­tym stan­dar­dem dla pod­kre­śle­nia je­go ran­gi i wia­ry­god­no­ści w oce­nie efek­tyw­no­ści da­nej in­ter­wen­cji me­dycz­nej, np. kon­kret­ne­go le­ku, szcze­pion­ki czy no­sze­nia ma­sek.

  Bar­dziej wia­ry­god­ne niż ran­do­mi­zo­wa­ne kon­tro­lo­wa­ne ba­da­nie kli­nicz­ne mo­że być już tyl­ko wię­cej ta­ki­ch ba­dań (im wię­cej, tym le­piej) prze­pro­wa­dza­ny­ch przez róż­ne ze­spo­ły ba­da­czy roz­sia­ny­ch po ca­łym świe­cie. Uzy­sku­je­my wów­czas więk­szą prób­kę prze­ba­da­ny­ch osób i, co się z tym ści­śle wią­że, więk­szą moc sta­ty­stycz­ną, a tym sa­mym wnio­ski do­ty­czą­ce ja­kiejś in­ter­wen­cji me­dycz­nej są jesz­cze bar­dziej so­lid­ne i bliż­sze praw­dy.

  No i wła­śnie mie­siąc te­mu opu­bli­ko­wa­no ta­ką me­ta­ana­li­zę ba­dań na­uko­wy­ch do­ty­czą­cą obo­wiąz­ku no­sze­nia ma­se­czek z ta­kim wnio­skiem: „Wo­bec bra­ku moc­ny­ch em­pi­rycz­ny­ch do­wo­dów na sku­tecz­no­ść, no­sze­nie ma­sek nie po­win­no być obo­wiąz­ko­we, nie mó­wiąc już o eg­ze­kwo­wa­niu pra­wa”. Wnio­sek ten wy­cią­gnię­to na pod­sta­wie sys­te­ma­tycz­ne­go prze­glą­du 2168 ba­dań na­uko­wy­ch: Fi­zjo-me­ta­bo­licz­ne i kli­nicz­ne kon­se­kwen­cje no­sze­nia ma­sek na twa­rz — prze­gląd sys­te­ma­tycz­ny z me­ta­ana­li­zą i wszech­stron­ną oce­ną (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2023.1125150/full)

  Z ko­lei w tej in­for­ma­cji: Wy­móg no­sze­nia ma­sek w szpi­ta­la­ch mo­że mieć nie­wiel­ki wpływ na trans­mi­sję CO­VID-19 pod­czas fa­li Omi­cron, su­ge­ru­je bry­tyj­skie ba­da­nie (https://www.eurekalert.org/news-releases/985233)— czy­ta­my:

„Ba­da­nie prze­pro­wa­dzo­ne w du­żym lon­dyń­skim szpi­ta­lu pod­czas pierw­szy­ch 10 mie­się­cy dzia­łal­no­ści Omi­cron su­ge­ru­je, że rze­czy­wi­ste ko­rzy­ści z no­sze­nia ma­sek w izo­la­cji mo­gą być skrom­ne”

„Na­sze ba­da­nie nie zna­la­zło do­wo­dów na to, że obo­wiąz­ko­we ma­sko­wa­nie per­so­ne­lu ma wpływ na czę­sto­ść za­ka­żeń szpi­tal­ny­ch SARS-CoV-2 wa­rian­tem Omi­cron” – mó­wi głów­ny au­tor, dr Ben Pat­ter­son z St Geo­r­ge's Uni­ver­si­ty Ho­spi­tals NHS Fo­un­da­tion Tru­st w Lon­dy­nie.

  Więc bar­dzo do­bit­nie po­twier­dza się to, co mó­wi­li i pi­sa­li mą­drzy lu­dzie na pod­sta­wie ba­dań na­uko­wy­ch od po­cząt­ku pan­de­mii, a ja to wie­lo­krot­nie po­wta­rza­łem na mo­im blo­gu. Ta­kie not­ki mię­dzy in­ny­mi na­pi­sa­łem:

  Więk­szo­ść lu­dzi nie chcia­ła za­ufać na­uce i wo­la­ła wie­rzyć wła­dzy, któ­ra wcią­gnę­ła nas wszyst­ki­ch w prze­kręt fi­nan­so­wy. Ma­ski na­ka­za­no nam no­sić, by­śmy ca­ły czas czu­li ogrom­ny stra­ch przed nie­groź­nym prze­zię­bie­niem i w związ­ku z tym, by­śmy ak­cep­to­wa­li wy­da­wanie mi­liar­dów dolarów na zbę­dną wal­kę z tym. Wszy­scy, któ­rzy no­si­li ma­secz­ki, oka­za­li się głupsi od ty­ch, któ­rzy no­szą fo­lio­we cza­pecz­ki w oba­wie przed pro­mie­nio­wa­niem elektromagnetycznym, bo te cza­pecz­ki są tak samo nie­sku­tecz­ne, ale są nie­szko­dli­we, a ma­ski bar­dzo za­szko­dzi­ły zdro­wiu, przy­czy­nia­jąc się do licz­ny­ch nad­mia­ro­wy­ch zgo­nów.

  A wszyst­ko dla­te­go, że za­mia­st śle­dzić ba­da­nia na­uko­we, więk­szo­ść śle­dzi­ła me­dia i ko­mu­ni­ka­ty rzą­du.

  Przed­sta­wiam waż­ny cy­tat z te­go ar­ty­ku­łu: Dwa no­we ba­da­nia me­dycz­ne po­ka­zu­ją, w ja­ki spo­sób na­ka­zy no­sze­nia ma­sek za­wio­dły – i mo­gły za­szko­dzić nie­zli­czo­nej licz­bie lu­dzi (https://fee.org/articles/two-new-medical-studies-show-how-mask-mandates-failed-and-may-have-harmed-countless-people/)

„Jak coś ta­kie­go się dzie­je? Eko­no­mia ma wska­zów­kę.

W swo­im prze­mó­wie­niu z Na­gro­dą No­bla z 1974 r. FA Hay­ek mó­wił o nie­bez­pie­czeń­stwa­ch zwią­za­ny­ch z „po­zo­ro­wa­niem wie­dzy”. Pod pew­ny­mi wzglę­da­mi ta wie­dza by­ła gor­sza niż brak wie­dzy, po­nie­waż po­zwa­la­ła urzęd­ni­kom pań­stwo­wym i eks­per­tom wie­rzyć, że po­sia­da­ją wie­dzę wy­star­cza­ją­cą do po­myśl­ne­go za­pro­jek­to­wa­nia spo­łe­czeń­stwa”.

  Zo­sta­li­ście sku­tecz­nie oszu­ka­ni i okra­dze­ni, sta­li­ście się ofia­ra­mi Pierw­sze­go Świa­to­we­go Prze­krę­tu, bo uwie­rzy­li­ście w po­zo­ro­wa­nie wie­dzy przez rzą­dzą­cy­ch po­li­ty­ków, któ­rzy tej wie­dzy nie ma­ją i nie chcą mieć.

  Na je­sie­ni bę­dą w Pol­sce wy­bo­ry par­la­men­tar­ne. Kwe­stia ma­se­czek to bar­dzo do­bry pro­bie­rz słu­żą­cy oce­nie po­li­ty­ków. Za­nim wy­bie­rze­cie so­bie po­li­ty­ka, na któ­re­go za­gło­su­je­cie, sprawdź­cie, al­bo spy­taj­cie, czy uwa­ża, że obo­wiąz­ki no­sze­nia ma­se­czek by­ły słusz­ne i po­trzeb­ne. Je­śli od­po­wie, że tak, to ab­so­lut­nie nie na­le­ży na nie­go gło­so­wać, bo to al­bo oszu­st, al­bo nie­uk.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

------------------------------

Co to jest kontrola nad sztuczną inteligencją? <- poprzednia notka

na­stęp­na not­ka -> A może by wyemigrować do Ugandy?

------------------------------

Ta­gi: gps65, maseczki, kowid, przekręt, oszustwo, nauka, badania

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości