GPS GPS
251
BLOG

Walka z wiatrakami

GPS GPS Klimat Obserwuj temat Obserwuj notkę 17
Co do te­go, że kli­mat się ocie­pla, je­st być mo­że zgod­ne ca­łe śro­do­wi­sko na­uko­we opła­ca­ne przez pań­stwa. Co do te­go, że wpływ dzia­łal­no­ści czło­wie­ka je­st naj­istot­niej­szym czyn­ni­kiem de­ter­mi­nu­ją­cym tem­po ty­ch zmian, rów­nież nie­mal­że ca­łe śro­do­wi­sko urzęd­ni­ków na­uki się zga­dza.

  Na­wet je­śli się i my wszy­scy z tym zgo­dzi­my, to pro­blem w tym, że z ty­ch dwó­ch rze­ko­my­ch fak­tów na­uko­wy­ch, co do któ­ry­ch je­st urzęd­ni­czy kon­sen­sus, nie wy­ni­ka ni­jak, że to wy­wo­ła ka­ta­stro­fy, na któ­re nie da się przy­go­to­wać in­dy­wi­du­al­nie.

  Nie ma do­wo­dów na to, że roz­wią­za­nia ryn­ko­we, w każ­dym kra­ju in­ne w za­leż­no­ści od te­go, co mu za­gra­ża, bę­dą droż­sze, niż ja­kieś glo­bal­ne, cen­tra­li­stycz­ne, za­mor­dy­stycz­ne, zmu­sza­nie si­łą wie­lu lu­dzi na try­liar­do­we wy­dat­ki wy­da­ne na mi­sia na­dmu­cha­ne­go dwutlenkiem węgla.

  By stwier­dzić co bę­dzie tań­sze, trze­ba za­trud­nić eko­no­mi­stów, a nie kli­ma­to­lo­gów. A każ­dy mą­dry eko­no­mi­sta po­wie, że dzia­ła­nia cen­tral­ne, przy­mu­so­we, urzęd­ni­cze za­wsze są droż­sze niż wol­no­ryn­ko­we. Im wię­cej wol­ne­go ryn­ku, im mniej so­cja­li­zmu, eta­ty­zmu i za­mor­dy­zmu, tym le­piej przy­go­tu­je­my się na wszel­kie nad­cho­dzą­ce ka­ta­stro­fy.

  Wy­da­my try­lio­ny na szko­dli­we wia­tra­ki, aż na­gle na­uka opra­cu­je zim­ną fu­zję i zo­sta­nie­my z tym ca­łym prze­my­słem CO2, jak Hi­mils­ba­ch z an­giel­skim. Ludz­ko­ść po­win­na wię­cej an­ga­żo­wać się w roz­wój tech­no­lo­gii niż biu­ro­kra­cji. Trze­ba roz­wi­jać na­ukę i bu­do­wać prze­my­sł, a nie mno­żyć prze­pi­sy, li­mi­ty i urzęd­ni­ków.

Grzegorz GPS Świderski

PS. Notki powiązane:

__________________
Rozbita szyba <- poprzednia notka
na­stęp­na not­ka -> Królewiec zakłóca nawigację
__________________

Tagi: gps65, globalne ocieplenie, zmiany klimatyczne, fit for 55, przekręt finansowy, CO2

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości