Pupilla Libertatis
Jestem sarmatolibertarianinem. Myślę, politykuję, rozważam, polemizuję, szukam, prowokuję, dyskutuję, dociekam, analizuję, filozofuję.
153 obserwujących
1894 notki
2404k odsłony
  463   8

Przekop to pisowski miś!

Sens prze­ko­pu je­st ta­ki, że nie moż­na mó­wić o je­go bez­sen­sie, bo bez­sens to ru­ska nar­ra­cja. Ru­scy ro­bią pro­pa­gan­dę zra­ża­ją­cą do prze­ko­pu. Dla­te­go trze­ba by­ło go wy­bu­do­wać. Ru­scy są bar­dzo nie­bez­piecz­ni - po­tra­fią jesz­cze ze sto bez­sen­sow­ny­ch in­we­sty­cji za­cząć nam obrzy­dzać, a my je wy­bu­du­je­my.

  Na ofi­cjal­ny­ch rzą­do­wy­ch stro­na­ch wy­wia­du je­st po­da­ny­ch kil­ka po­rząd­nie uza­sad­nio­ny­ch ar­gu­men­tów po­ka­zu­ją­cy­ch szko­dli­wo­ść prze­ko­pu, by nas prze­ko­nać, że te ar­gu­men­ty to ru­ska nar­ra­cja. Ale w ogó­le nie ma żad­ny­ch tak po­rząd­nie spi­sa­ny­ch ar­gu­men­tów po­ka­zu­ją­cy­ch ko­rzy­ści z prze­ko­pu. Więc wy­raź­nie wi­dać, że sen­sem prze­ko­pu je­st je­go bez­sens. Na­stęp­ną ta­ką in­we­sty­cją, któ­rą po­sta­wi­my się ru­skim, bę­dzie wy­bu­do­wa­nie mo­stu z Kry­ni­cy Mor­skiej do Tolk­mic­ka. Ta­ką me­to­dą da się prze­wie­ść wie­lo­kroć wię­cej to­wa­rów niż bar­ka­mi przez prze­kop do Su­cha­cza.

  Nie wy­star­czy po­dać za­sto­so­wa­nia ja­ki miał­by mieć prze­kop – czy to eko­no­micz­ne­go, czy mi­li­tar­ne­go. Trze­ba jesz­cze wy­ka­zać, że za tę sa­mą ce­nę nie da się zro­bić cze­goś bar­dziej zy­skow­ne­go. Dla Pol­ski być mo­że stra­te­gi­cz­nie ko­rzy­st­ne je­st to, by okrę­ty de­san­to­we, czy trans­por­to­we, o za­nu­rze­niu cztery metry, mo­gą­ce wy­ła­do­wać sprzęt na pla­ży, mo­gły do­pły­wać w głąb lą­du jak naj­da­lej od plaż Bał­ty­ku. No i w związ­ku z tym wy­bu­do­wa­no prze­kop za dwa mi­liar­dy zło­ty­ch, by do­trzeć dwanaście kilometrów w głąb lą­du na pla­żę w Su­cha­czu. Za tę kwo­tę moż­na by do czterech metrów po­głę­bić ca­łą Szkar­pa­wę i ca­ły No­gat do Bia­łej Gó­ry. Tą dro­gą też da się do­pły­nąć z Gdań­ska do El­blą­ga, ale też i do stu in­ny­ch miej­sc w głąb lą­du do pięćdziesięciu kilometrów, w tym do Mal­bor­ka gdzie je­st li­nia ko­le­jo­wa.

  Prze­kop to je­st pi­sow­ski miś. Cho­dzi o mar­ke­ting po­li­tycz­ny, cho­dzi o to, by po­ka­zać po­tę­gę i si­łę PiS-u, któ­ry po­sta­wił się ru­skim po­tęż­ną in­we­sty­cją. Cho­dzi o to, by go po­ka­zy­wać w TV ja­ki je­st pięk­ny i wiel­ki. Ce­lem są wy­bo­ry i ich wy­gra­nie. Sen­sem je­st utrzy­ma­nie elek­to­ra­tu. A przy oka­zji zre­ali­zo­wa­no cel po­bocz­ny – za­trud­nie­nie firm, któ­re two­rzą fi­nan­so­we za­ple­cze PiS-u. Cho­dzi o stwo­rze­nie urzęd­ni­czy­ch eta­tów po­zwa­la­ją­cy­ch wy­na­gro­dzić róż­ny­ch dzia­ła­czy, któ­rzy wspie­ra­ją PiS. Ten sens je­st waż­niej­szy niż eko­no­micz­ny czy mi­li­tar­ny bez­sens. Tak ro­bią wszyst­kie rzą­dy na świe­cie – więc ni­by dla­cze­go rząd PiS-u miał­by być gor­szy?

  Ofi­cjal­ne za­mknię­te otwar­cie prze­ko­pu od­bę­dzie się 17 wrze­śnia. Tyl­ko wła­dze pań­stwo­we wte­dy prze­pły­ną i nikt wię­cej. To da­ta sym­bo­licz­na, bo w 1939 ro­ku wła­śnie w tym dniu na­pa­dli na nas so­wie­ci. Dla­te­go w ra­ma­ch od­we­tu my im po­ka­że­my gi­gan­tycz­ne­go mi­sia. Nie­ch się bo­ją. Do­kład­nie tak sa­mo ro­bi paw – po­ka­zu­je, że ma du­ży, ko­lo­ro­wy, zbęd­ny ogon prze­szka­dza­ją­cy mu uciec i dla­te­go wzbu­dza sza­cu­nek samicy. Ca­ła Eu­ro­pa po­win­na się bać, bo my po­tra­fi­my mi­liar­dy wy­rzu­cać w bło­to i się te­go nie bo­imy! Pol­ska pa­wiem na­ro­dów!

  Prze­kop speł­nia swo­ją pro­pa­gan­do­wą funkcję do­sko­na­le! Lu­dzie na­kar­mie­ni prze­ko­po­wą pro­pa­gan­dą tak moc­no po­pie­ra­ją PiS, że w ogó­le nie zaj­mu­ją się sen­sem prze­ko­pu – każ­de­go, kto je­go bez­sens wy­ra­ża, ob­ra­ża­ją, ata­ku­ją i uzna­ją za ru­skie­go trol­la. Dzię­ki te­mu utrzy­mu­ją w so­bie ir­ra­cjo­nal­ną nie­na­wi­ść do ca­łej opo­zy­cji, bo jej w ogó­le nie od­róż­nia­ją, ca­łą wrzu­ca­ją do jed­ne­go wo­ra. Kto nie wi­dzi sen­su prze­ko­pu, ten go chce za­ko­pać, a o to cho­dzi ru­skom. W ten spo­sób utrzy­mu­je się w Pol­sce sil­na po­la­ry­za­cja i PiS za­wsze wy­gra wy­bo­ry, bo mo­że swo­bod­nie ro­bić bez­sen­sow­ne rze­czy, a i tak zwo­len­ni­ków nie stra­ci, bo ich nie­na­wi­ść do in­ny­ch je­st do­mi­nu­ją­cą emo­cją wy­bor­czą.

  Po co je­st ten prze­kop? Nikt nie wie po co, więc nie mu­si­sz się oba­wiać, że ktoś za­py­ta. Wie­sz co ro­bi ten prze­kop? On od­po­wia­da ży­wot­nym po­trze­bom ca­łe­go spo­łe­czeń­stwa! To je­st prze­kop na ska­lę na­szy­ch moż­li­wo­ści! Ty wie­sz co my ro­bi­my tym prze­ko­pem? My otwie­ra­my oczy nie­do­wiar­kom! Pa­trz­cie, mó­wi­my, to na­sze, przez nas wy­ko­na­ne i to nie je­st na­sze ostat­nie sło­wo!

Grzegorz GPS Świderski

PS. Notki powiązane:

PS2: Tu porządna analiza wyjaśniająca, dlaczego przekop się nie opłaca: PRZEKOP MIERZEI - przePiS na KATASTROFĘ.

------------------------------

Wspólnotowość <- poprzednia notka

następna notka -> Dlaczego Elbląg jest najważniejszy?

------------------------------

Tagi: gps65, przekop, Zalew Wiślany, PiS, miś, gigantomania, wybory, propaganda

Lubię to! Skomentuj33 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale