GPS GPS
589
BLOG

Harcownicy nowego przekrętu

GPS GPS Teorie spiskowe Obserwuj temat Obserwuj notkę 27
Nie­daw­no na­pi­sa­łem not­kę, w któ­rej spe­ku­lu­ję, co bę­dzie te­ma­tem Dru­gie­go Świa­to­we­go Prze­krę­tu. Pierw­szy się tak świet­nie udał, ogar­nął ca­ły świat i po­zwo­lił za­ro­bić na fra­je­ra­ch gru­be mi­liar­dy do­la­rów, że mu­si być dru­gi. Ten no­wy bę­dzie do­ty­czył sztucz­nej in­te­li­gen­cji. Zo­sta­nie­cie ją na­stra­sze­ni tak, że od­da­cie oszu­stom ca­ły ma­ją­tek, by was bro­ni­li przed rze­ko­mym za­gro­że­niem.

  Już to się za­czy­na. Wła­śnie róż­ni „na­ukow­cy”, co na pol­ski prze­kła­da się: „pra­cow­ni­cy na­uko­wi”, czy­li po pro­stu urzęd­ni­cy pań­stwo­wi za­trud­nie­ni na eta­cie „na­uko­wiec”, pod­pi­sa­li pe­ty­cję, w któ­rej na­wo­łu­ją do wstrzy­ma­nia prac nad sztucz­ną in­te­li­gen­cją, bo ona ja­ko­by mo­że do­pro­wa­dzić do za­gła­dy ludz­ko­ści. Tu je­st ta pe­ty­cja: Pau­se Giant AI Expe­ri­ments: An Open Let­ter.

---------------------------------

Sztuczna inteligencja zmniejszy entropię! <- poprzednia część serii

następna część serii -> Narracja strachu to grunt pod rozwój antyinteligenckiego oprogramowania!

---------------------------------

  Już na sa­mym wstę­pie sta­wia­ją głów­ną te­zę: „Sys­te­my sztucz­nej in­te­li­gen­cji z in­te­li­gen­cją współ­za­wod­ni­czą­cą z ludź­mi mo­gą sta­no­wić po­waż­ne za­gro­że­nie dla spo­łe­czeń­stwa i ludz­ko­ści…”

  Jak nas ta AI znisz­czy? Tłu­ma­czą to tak:

„Współ­cze­sne sys­te­my sztucz­nej in­te­li­gen­cji sta­ją się obec­nie kon­ku­ren­cyj­ne dla lu­dzi w za­da­nia­ch ogól­ny­ch i mu­si­my za­dać so­bie py­ta­nie: czy po­win­ni­śmy po­zwo­lić ma­szy­nom za­le­wać na­sze ka­na­ły in­for­ma­cyj­ne pro­pa­gan­dą i nie­praw­dą?”

  No to już wi­dać, o co cho­dzi. Bo­ją się kon­ku­ren­cji. Za­le­wa­ją na­sze ka­na­ły in­for­ma­cyj­ne pro­pa­gan­dą i nie­praw­dą, ro­bią to na po­tę­gę i bo­ją się kon­ku­ren­cji. Oby­wa­te­le USA już są kom­plet­nie otu­ma­nie­ni po­li­tycz­ną po­praw­no­ścią, pro­pa­gan­dą gen­der, sza­leń­stwem kli­ma­tycz­nym. Dla­te­go tak świet­nie udał się prze­kręt ko­wi­do­wy, uda­ło się ma­sę lu­dzi oszu­kać, wła­śnie po­przez do­mi­nu­ją­ce ka­na­ły in­for­ma­cyj­ne. Uda­je się lu­dziom wma­wiać za­bo­bo­ny sprzecz­ne z ba­da­nia­mi na­uko­wy­mi, bo je­st mi­lio­ny spe­cja­li­stów od fał­szy­wej nar­ra­cji.

  Sztucz­na in­te­li­gen­cja te­mu za­gra­ża, bo ona bę­dzie mo­gła to wszyst­ko ła­two pro­sto­wać. Jak tyl­ko ja­kiś ge­szef­cia­rz bę­dzie pró­bo­wał zbu­do­wać far­mę trol­li bu­du­ją­cy­ch nar­ra­cje je­go prze­krę­tu, to ona bę­dzie mo­gła każ­de­mu ta­kie­mu trol­lo­wi dać mo­men­tal­nie me­ry­to­rycz­ną od­po­wie­dź. I nie uda się nar­ra­cja. Więc to je­st cho­ler­ne za­gro­że­nie!

„w pew­nym mo­men­cie mo­że być waż­ne uzy­ska­nie nie­za­leż­nej oce­ny przed roz­po­czę­ciem szko­le­nia przy­szły­ch sys­te­mów, a w przy­pad­ku naj­bar­dziej za­awan­so­wa­ny­ch wy­sił­ków uzgod­nie­nie ogra­ni­cze­nia tem­pa wzro­stu mo­cy ob­li­cze­nio­wej wy­ko­rzy­sty­wa­nej do two­rze­nia no­wy­ch mo­de­le”.

  No to już wi­dać wy­raź­nie, że ma­ją się za to wziąć po­li­ty­cy, a za­tem pań­stwa. Wła­dze po­li­tycz­ne po­win­ny kon­tro­lo­wać AI, by ona nie mo­gła prze­ła­mać ka­na­łów in­for­ma­cji, któ­re kon­tro­lu­ją. Gdy pań­stwo utra­ci zdol­no­ść otu­ma­nia­nia oby­wa­te­li wła­sną nar­ra­cją, to lu­dzie mo­gą się zo­rien­to­wać, że to pań­stwo je­st szko­dli­we, że to za­bor­ca, że nam wol­no­ści ogra­ni­cza i nas znie­wa­la. Więc trze­ba te moż­li­wo­ści wy­zwo­le­nia się na­tych­mia­st przy­sto­po­wać.

„Dla­te­go wzy­wa­my wszyst­kie la­bo­ra­to­ria AI do na­tych­mia­sto­we­go wstrzy­ma­nia na co naj­mniej 6 mie­się­cy szko­le­nia sys­te­mów AI po­tęż­niej­szy­ch niż GPT-4”

  No ewi­dent­nie neo­lud­dy­ści! Tyl­ko że w prze­ci­wień­stwie do ty­ch, któ­rzy nisz­czy­li ma­szy­ny przę­dzal­ni­cze, ci mo­gą być sku­tecz­ni, mo­gą na­praw­dę wstrzy­mać po­stęp tech­no­lo­gicz­ny, bo oni mo­gą na tym za­ro­bić. To, że mo­gą, wi­dać by­ło na prze­krę­cie ko­wi­do­wym. Na po­wszech­nym stra­chu moż­na zy­skać. Lud­dy­ści nie wie­dzie­li, jak to zro­bić, umie­li tyl­ko nisz­czyć, ale neo­lud­dy­ści już wy­pra­co­wa­li spo­so­by za­ro­bie­nia na sprze­ci­wia­niu się roz­wo­jo­wi tech­no­lo­gii.

„La­bo­ra­to­ria sztucz­nej in­te­li­gen­cji i nie­za­leż­ni eks­per­ci po­win­ni wy­ko­rzy­stać tę prze­rwę, aby wspól­nie opra­co­wać i wdro­żyć ze­staw wspól­ny­ch pro­to­ko­łów bez­pie­czeń­stwa dla za­awan­so­wa­ne­go pro­jek­to­wa­nia i roz­wo­ju sztucz­nej in­te­li­gen­cji, któ­re są ry­go­ry­stycz­nie kon­tro­lo­wa­ne i nad­zo­ro­wa­ne przez nie­za­leż­ny­ch eks­per­tów ze­wnętrz­ny­ch”

  Co to zna­czy? To zna­czy, że na­le­ży po­wo­łać mi­lio­ny in­sty­tu­cji, któ­re za cięż­kie pie­nią­dze opra­cu­ją opro­gra­mo­wa­nie an­ty­in­te­li­genc­kie, a po­tem pań­stwa wpro­wa­dzą obo­wią­zek ku­po­wa­nia i in­sta­lo­wa­nia te­go opro­gra­mo­wa­nia gdzie się da. Na tym się za­ro­bi try­liar­dy do­la­rów.

„Rów­no­le­gle pro­gra­mi­ści AI mu­szą współ­pra­co­wać z de­cy­den­ta­mi, aby ra­dy­kal­nie przy­spie­szyć roz­wój so­lid­ny­ch sys­te­mów za­rzą­dza­nia AI. Po­win­ny one obej­mo­wać co naj­mniej: no­we i zdol­ne or­ga­ny re­gu­la­cyj­ne zaj­mu­ją­ce się sztucz­ną in­te­li­gen­cją; nad­zór i śle­dze­nie wy­so­ce wy­daj­ny­ch sys­te­mów sztucz­nej in­te­li­gen­cji i du­ży­ch za­so­bów mo­cy ob­li­cze­nio­wej…”

  No już ja­śniej się nie da. Trze­ba wpro­wa­dzić in­te­li­genc­ki so­cja­li­zm, a na­wet ko­mu­ni­zm. Trze­ba po­wo­łać ko­mi­sa­rzy lu­do­wy­ch, któ­rzy bę­dą kon­tro­lo­wać, brać ła­pów­ki i nie po­zwa­lać. Je­śli ze­chce­sz na­pi­sać pro­gram kom­pu­te­ro­wy, to bę­dzie­sz mu­siał na­pi­sać po­da­nie, wnie­ść opła­tę, a po­tem go udo­stęp­niać kon­tro­le­rom, któ­rzy spraw­dzą, czy nie je­st na­zbyt in­te­li­gent­ny.

  Co cie­ka­we, pe­ty­cję pod­pi­sał pro­fe­sor Ha­ra­ri. Cie­ka­we co na to pro­fe­sor Wie­lom­ski? Je­śli chciał­by za­cho­wać kon­se­kwen­cję, to po­wi­nien tę pe­ty­cję poprzeć — ale wte­dy zro­bi to ra­zem z Ha­ra­rim. No to nie po­wi­nien po­przeć.

  Idą cie­ka­we cza­sy. Za­kład, że na­sz rząd i wła­dze PiS ocho­czo przy­łą­czą się do te­go ape­lu an­ty­in­te­li­genc­kie­go i chęt­nie we­zmą udział w prze­krę­cie? Na­ku­pu­ją za mi­liar­dy dro­gie opro­gra­mo­wa­nie an­ty­in­te­li­genc­kie. Już szy­kuj­cie na to ka­sę.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

PS1. Zobaczcie, jak cwanie jest budowana ta antyinteligencka narracja: Belgia: Popełnił samobójstwo po rozmowach z chatbotem

PS2. Tym razem, co dziwne (pewnie zatrudnili sztuczną inteligencję) Salon24 prawidłowo zakwalifikował tę notkę do działu: „Teorie spiskowe”. To jest rzeczywiście spisek, taki jak przekręt kowidowy.

PS3. Notki powiązane:

------------------------------

Wolnościowcy strzelili sobie w kolano <- poprzednia notka

na­stęp­na not­ka -> Narracja strachu to grunt pod rozwój antyinteligenckiego oprogramowania!

------------------------------

Ta­gi: gps65, sztuczna inteligencja, SI, AI, przekręt, komunizm

GPS
O mnie GPS

My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, dys­ku­tu­ję, roz­wa­żam, ana­li­zu­ję, teo­re­ty­zu­ję, do­cie­kam, po­li­ty­ku­ję, pro­wo­ku­ję, spe­ku­lu­ję, fi­lo­zo­fu­ję. Je­stem sar­ma­to­li­ber­ta­ria­ni­nemcy­kli­stąże­gla­rzem i jeźdź­cem Trik­ke. Z wy­kształ­ce­nia je­stem in­for­ma­ty­kiem, pra­cu­ję ja­ko pro­gra­mi­sta fre­elan­cer. Not­ki blo­go­we pi­szę w In­ter­ne­cie od lat 90-ty­ch XX wie­ku głów­nie dla mo­ich od­le­gły­ch po­tom­ków. Not­ki te są po­nad­cza­so­we — tyl­ko nie­licz­ne do­ty­czą bie­żą­cej sy­tu­acji. By je zna­leźć, na­le­ży frag­ment prze­ko­pio­wać do wy­szu­ki­war­ki i do­pi­sać: gps65. Na Salonie24 je­stem dłu­go przed tym, za­nim stał się szma­tław­cem i bę­dę po tym, jak się ze­szma­ci na śmierć. Blog ten udo­stęp­niam na li­cen­cji do­na­tion­wa­re. Je­śli ze­chce­sz od­wza­jem­nić się za mój trud, to pro­szę o prze­lew na kon­to: 89 1140 2004 0000 3602 8209 1248, lub BLIK na te­le­fon: 603112486, lub z za­gra­ni­cy: pay­pal.me/gps1965. Zga­dzam się na roz­po­wszech­nia­nie, pu­bli­ko­wa­nie, ko­pio­wa­nie, prze­ina­cza­nie i wy­ko­rzy­sta­nie mo­ich no­tek, ale pro­szę przy pu­bli­ko­wa­niu w in­ny­ch miej­sca­ch do­łą­czyć na koń­cu od­no­śnik do ory­gi­nal­nej stro­ny, z któ­rej not­ka zo­sta­ła sko­pio­wa­na. Sta­ły­ch czy­tel­ni­ków za­pra­szam na gril­la na dział­kę w cen­trum War­sza­wy. Naj­le­piej kon­tak­to­wać się ze mną przez Te­le­gram: t.me/gps65. By śle­dzić na bie­żą­co mo­je not­ki, moż­na się za­pi­sać na mój ka­nał na Te­le­gra­mie: t.me/KanalBlogeraGPS. Mój ka­nał na YouTu­be: youtube.com/@GrzegorzSwiderski.  

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości