GPS GPS
862
BLOG

Narracja strachu to grunt pod rozwój antyinteligenckiego oprogramowania!

GPS GPS Społeczeństwo Obserwuj notkę 47
W me­dia­ch już od daw­na bu­do­wa­na je­st at­mos­fe­ra stra­chu przed sztucz­ną in­te­li­gen­cją. Ma­my się jej bać, bo ona nas znisz­czy. Za­bie­rze pra­cę, zma­ni­pu­lu­je nas, oszu­ka, wy­ko­rzy­sta i za­bi­je. To stra­sze­nie, to nie je­st ja­kaś głu­po­ta, nie­fra­so­bli­wo­ść, nie­zro­zu­mie­nie czym je­st sztucz­na in­te­li­gen­cja. To za­mie­rzo­ny efekt, ce­lo­we dzia­ła­nie. Je­śli nie wia­do­mo, o co cho­dzi, to cho­dzi o pie­nią­dze.

  Pierw­szy Prze­kręt Świa­to­wy się świet­nie udał głów­nie dla­te­go, że uda­ło się me­diom lu­dzi sku­tecz­nie za­stra­szyć nie­groź­nym wi­ru­sem prze­zię­bie­nia. Dzię­ki za­stra­sze­niu da­ło się lu­dzi osku­bać na mi­liar­dy do­la­rów. Na­stęp­ny prze­kręt wy­cią­gnie od Was try­lio­ny, osku­bie Was do cna.
------------------------------
Harcownicy nowego przekrętu <- poprzednia część serii
na­stęp­na część serii -> Czy nasz palec się nas boi, czy nas boli?
------------------------------
  Oto kil­ka wy­bra­ny­ch ar­ty­ku­łów z tej nar­ra­cji stra­chu:

7 wad sztucz­nej in­te­li­gen­cji, o któ­ry­ch każ­dy po­wi­nien wie­dzieć

1. Bez­ro­bo­cie, 2. Brak przej­rzy­sto­ści, 3. Uprze­dzo­ne i dys­kry­mi­na­cyj­ne al­go­ryt­my, 4. Pro­fi­lo­wa­nie, 5. Dez­in­for­ma­cja, 6. Wpływ na śro­do­wi­sko, 7. Do­mi­na­cja firm Big Te­ch

ChatGPT za­blo­ko­wa­ny we Wło­sze­ch. Cho­dzi o da­ne użyt­kow­ni­ków

Wło­ski or­gan ochro­ny da­ny­ch stwier­dził, że pro­du­cent ChatGPT na­ru­sza ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie Unii Eu­ro­pej­skiej o ochro­nie da­ny­ch (RO­DO) i w związ­ku z tym wsz­czął do­cho­dze­nie. Na tym nie ko­niec, bo or­gan ze skut­kiem na­tych­mia­sto­wym cza­so­wo za­bro­nił prze­twa­rza­nia da­ny­ch wło­ski­ch użyt­kow­ni­ków przez Ope­nAI, fir­mę ze Sta­nów Zjed­no­czo­ny­ch od­po­wia­da­ją­cą za ChatGPT. Ga­ran­te po­wie­dział, że wy­dał na­kaz za­blo­ko­wa­nia ChatGPT w związ­ku z oba­wa­mi, że Ope­nAI bez­praw­nie prze­twa­rza da­ne lu­dzi – a tak­że z po­wo­du bra­ku ja­kie­go­kol­wiek sys­te­mu unie­moż­li­wia­ją­ce­go nie­let­nim do­stęp do na­rzę­dzia.

Bel­gia: Po­peł­nił sa­mo­bój­stwo po roz­mo­wa­ch z chat­bo­tem

Bel­gij­ski dzien­nik "La Li­bre" po­in­for­mo­wał o sa­mo­bój­stwie, do któ­re­go do­pro­wa­dzić mia­ła wie­lo­ty­go­dnio­wa roz­mo­wa męż­czy­zny z chat­bo­tem "Eli­zą" fir­my Chai. Trzy­dzie­sto­kil­ku­la­tek stwier­dził, że po­świę­ci swo­je ży­cie, je­śli sztucz­na in­te­li­gen­cja obie­ca, że po­mo­że ura­to­wać świat przed za­gła­dą.

ChatGPT już za­bie­ra pra­cę. Nie­bez­piecz­ny en­tu­zja­zm firm

Mi­mo ostrze­żeń, że nie na­le­ży po­le­gać na re­wo­lu­cyj­nym chat­bo­cie od Ope­nAI w waż­ny­ch spra­wa­ch, wie­le firm bez­gra­nicz­nie mu za­ufa­ło. Na ty­le, że sztucz­na in­te­li­gen­cja za­stę­pu­je sta­no­wi­ska zaj­mo­wa­ne przez lu­dzi w ko­lej­ny­ch bran­ża­ch.

Ko­rzy­sta­sz z ChatGPT? Eks­per­ci ostrze­ga­ją przed za­gro­że­niem

ChatGPT zda­niem eks­per­tów z Check Po­in­ta mo­że sta­no­wić po­waż­ne za­gro­że­nie. Ana­li­ty­cy pod­czas ba­da­nia sztucz­nej in­te­li­gen­cji udo­wod­ni­li, że mo­że ona wy­ge­ne­ro­wać e-ma­ile ze zło­śli­wym opro­gra­mo­wa­niem.

Jak da­le­ko je­ste­śmy od „prze­ra­ża­ją­cej” AI? Twór­ca ChatGPT: „Nie­da­le­ko”

Twór­ca ChatGPT mó­wi ja­sno: po­trze­bu­je­my re­gu­la­cji praw­ny­ch dla wy­ko­rzy­sta­nia sztucz­nej in­te­li­gen­cji. W prze­ciw­nym ra­zie mo­że­my mieć pro­ble­my.

Czy sztucz­na in­te­li­gen­cja mo­że znisz­czyć ludz­ko­ść?

Au­stin, Te­xas. Kon­fe­ren­cja tech­no­lo­gicz­na So­uth by So­uth­we­st. Roz­po­czy­na się wio­sna, trwa cie­pły ma­rzec 2019. Za­ło­ży­ciel Te­sla i Spa­ce X, Elon Mu­sk ubra­ny w kurt­kę bom­ber­kę i z roz­czo­chra­ny­mi wło­sa­mi, zo­sta­wia obec­nym przy­ja­ciel­skie ostrze­że­nie: “Za­pa­mię­taj­cie mo­je sło­wa. AI je­st o wie­le bar­dziej nie­bez­piecz­na niż ato­mów­ki”.

Eliezer Yudkowski: “Matrix” to film o przyszłości ludzkości

Najbardziej prawdopodobnym rezultatem zbudowania nadludzko inteligentnej sztucznej inteligencji w warunkach zbliżonych do obecnych będzie to, że dosłownie wszyscy na Ziemi umrą.

Przy­zy­wa­nie de­mo­na. Po­wsta­je dzie­ło, któ­re mo­że znisz­czyć ludz­ką cy­wi­li­za­cję

„Groź­niej­sze niż bom­by ato­mo­we”, „przy­zy­wa­nie de­mo­na”, „ko­niec ra­sy ludz­kiej”. To nie okre­śle­nia ko­lej­nej or­ga­ni­za­cji ter­ro­ry­stycz­nej ani wid­ma pan­de­mii nie­zna­ne­go śmier­cio­no­śne­go wi­ru­sa. To ostrze­że­nia naj­więk­szy­ch współ­cze­sny­ch wi­zjo­ne­rów przed pra­ca­mi nad stwo­rze­niem sztucz­nej in­te­li­gen­cji (Ar­ti­fi­cial In­tel­li­gen­ce, AI), któ­re są co­raz bar­dziej za­awan­so­wa­ne.

Elon Mu­sk wzy­wa do na­tych­mia­sto­we­go wstrzy­ma­nia prac nad sztucz­ną in­te­li­gen­cją

Elon Mu­sk oraz Ste­ve Wo­zniak zło­ży­li swój pod­pis pod ape­lem o „na­tych­mia­sto­we wstrzy­ma­nie prac nad sztucz­ną in­te­li­gen­cją na co naj­mniej sześć mie­się­cy”. Zgod­nie z tre­ścią li­stu, no­wo­cze­sne sys­te­my, ta­kie jak Chat GPT, mo­gą „sta­no­wić po­waż­ne za­gro­że­nie dla spo­łe­czeń­stwa i ludz­ko­ści”.

To nie są pri­ma­apri­li­so­we żar­ty, to się dzie­je na­praw­dę.

  Po co Elon Mu­sk czy Ste­ve Wo­zniak żą­da­ją zro­bie­nia pół­rocz­nej prze­rwy w roz­wo­ju sil­nej sztucz­nej in­te­li­gen­cji? Ten po­my­sł je­st tak ab­sur­dal­ny, że wy­raź­nie wska­zu­je na to, że to o coś in­ne­go cho­dzi. Pierw­sze co się na­su­wa, to wal­ka z kon­ku­ren­cją. Zo­rien­to­wa­li się, że roz­wój sztucz­nej in­te­li­gen­cji kosz­tu­je na ty­le ma­ło, że każ­dą więk­szą kor­po­ra­cję bę­dzie na to stać, więc szyb­ko wy­ro­śnie mi­lion kon­ku­ren­tów, więc chcą ich ogra­ni­czyć, po­słu­gu­jąc się pań­stwem i je­go prze­mo­cą. Ale to je­st też ab­sur­dal­ne, bo to tyl­ko zna­czy, że Chi­ny w tej dzie­dzi­nie o pół ro­ku wy­prze­dzą USA, a te pół ro­ku to w tej dzie­dzi­nie daw­ne wie­ki. Więc to też nie o to cho­dzi. Mo­im zda­niem to przy­go­to­wa­nie grun­tu pod ko­lej­ny świa­to­wy prze­kręt.

  Ze­bra­łem tyl­ko ma­ły wy­ci­nek ar­ty­ku­łów, któ­re słu­żą wzbu­dze­niu w nas stra­chu przed sztucz­ną in­te­li­gen­cją. To wszyst­ko ma słu­żyć te­mu, by­ście się jej bar­dziej ba­li niż wi­ru­sów. To są wszyst­ko przy­go­to­wa­nia do Dru­gie­go Świa­to­we­go Prze­krę­tu. To nie zna­czy, że te wszyst­kie re­dak­cje, dzien­ni­ka­rze, urzęd­ni­cy, któ­rzy wzbu­dza­ją stra­ch, są w spi­sku. Spi­skow­cy tyl­ko pusz­cza­ją ma­łe ba­lo­ni­ki, któ­re me­dia mniej lub bar­dziej świa­do­mie na­dmu­chu­ją.

  To nie zna­czy, że prze­kręt się już za­czął. To tyl­ko bu­do­wa­nie stra­chu. To są cią­gle przy­go­to­wa­nia. Za­cznie się, gdy ogło­szą, że sztucz­na in­te­li­gen­cja się im wy­mknę­ła spod kon­tro­li i ogło­szą róż­ne kwa­ran­tan­ny kom­pu­te­rów i za­czną nam na si­łę, na sku­tek róż­ny­ch roz­po­rzą­dzeń wła­dz, in­sta­lo­wać an­ty­in­te­li­genc­kie opro­gra­mo­wa­nie. Wcze­śniej zmu­szą pro­waj­de­rów Internetu, by to in­sta­lo­wa­li na swoich serwerach. Wła­dza ku­pi te pro­gra­my szpie­gow­skie za gru­be mi­liar­dy, a za­tem za­pła­ci z na­szy­ch po­dat­ków, i wszyst­kim na si­łę za­in­sta­lu­je. Na­wet jak ktoś się przed ta­ką in­sta­la­cją obro­ni, to przed za­pła­ce­niem za to już się nie obro­ni. Do­kład­nie tak sa­mo by­ło z te­sta­mi, ma­secz­ka­mi i eks­pe­ry­men­tal­ny­mi pre­pa­ra­ta­mi ge­no­wy­mi. Lu­dzie się na to ocho­czo zgo­dzą, bo się bę­dą bać gra­su­ją­cej na swo­bo­dzie krwiożerczej sztucz­nej in­te­li­gen­cji, któ­ra im ja­ko­by wle­zie na kom­pu­tery i wy­czy­ści kon­ta ban­ko­we. Na tym bę­dzie po­le­gał Dru­gi Prze­kręt Świa­to­wy.

  Rze­tel­ne ba­da­nia na­uko­we i ich me­ta­ana­li­zy nie­zbi­cie po­ka­zu­ją, że wi­rus Sars-CoV-2 to nie­groź­ny wi­rus wy­wo­łu­ją­cy prze­zię­bie­nie ze śmier­tel­no­ścią na po­zio­mie pół­to­ra pro­mi­la. Nie je­st groź­niej­szy niż in­ne ko­ro­na­wi­ru­sy, ri­no­wi­ru­sy czy wi­ru­sy gry­py. To był bardzo dobry materiał, by zrealizować Pierwszy Światowy Przekręt. Niemniej i bez tej wie­dzy, ob­ser­wu­jąc tyl­ko me­dial­ny szał, moż­na się by­ło w tym zo­rien­to­wać. Po re­ak­cji me­diów i rzą­dów moż­na by­ło się szyb­ko zo­rien­to­wać, że to prze­kręt. Gdy­by to by­ła praw­dzi­wa ka­ta­stro­fa, to pra­wie nikt by tak strasz­nej pa­ni­ki nie wzbu­dzał. Teraz też widać, że to nieracjonalny szał.

  Na­pi­sa­łem już wie­le no­tek, w któ­ry­ch uza­sad­niam, że sztucz­na in­te­li­gen­cja nie je­st groźna — są one zebrane w PS. To re­wo­lu­cyj­ny wy­na­la­zek na mia­rę wy­my­śle­nia ko­ła czy ma­szy­ny pa­ro­wej i jest tak sa­mo groź­ny, jak i tamte wy­na­laz­ki. Lu­dzie na po­cząt­ku też się ba­li mo­to­ry­za­cji, wła­dze na­wet wpro­wa­dzi­ły na­kaz bie­gnię­cia przed au­to­mo­bi­lem czło­wie­ka z cho­rą­giew­ką. Powstał ruch luddystów niszczących maszyny przędzalnicze. Więc stra­ch był, ale wte­dy jesz­cze nie wiedzieli, jak go wy­ko­rzy­stać do za­ra­bia­nia gru­bej ka­sy. Wte­dy wszy­scy rzu­ci­li się na za­ra­bia­nie po­przez roz­wi­ja­nie tech­no­lo­gii.

  Dziś już zna­ne są tech­ni­ki za­ra­bia­nia na ma­so­wym oszu­stwie po­przez wzbu­dze­nie stra­chu. Na tym moż­na za­ro­bić wie­lo­kroć wię­cej niż na roz­wi­ja­niu tech­no­lo­gii. Po co się mę­czyć i roz­wi­jać sztucz­ną in­te­li­gen­cję, je­śli wie­lo­kroć wię­cej za­ro­bi się na szpie­gow­ski­ch pro­gra­ma­ch an­ty­in­te­li­genc­ki­ch? Więc już so­bie na dys­ka­ch szy­kuj­cie miej­sce na an­ty­in­te­li­genc­kie opro­gra­mo­wa­nie. Ta­ki­ch pro­gra­mów jesz­cze nie ma, ale po­wsta­ną szyb­ciej, niż eks­pe­ry­men­tal­ne pre­pa­ra­ty ge­no­we. Ta­ki pro­gram bę­dzie lep­szy, bo nie bę­dzie mu­siał być za­twier­dza­ny po­przez ja­kieś ba­da­nia na­uko­we, na­wet sfin­go­wa­ne. Na do­da­tek nie bę­dzie mu­siał w ogó­le nic ro­bić. Pro­gra­my szpie­gow­skie już są, one tyl­ko do­sta­ną no­wą ety­kiet­kę, że są an­ty­in­te­li­genc­kie.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS
PS. Notki powiązane:
------------------------------
Harcownicy nowego przekrętu <- poprzednia notka
------------------------------
Ta­gi: gps65, sztuczna inteligencja, SI, AI, przekręt, oprogramowanie antyinteligenckie, oszustwo

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj47 Obserwuj notkę
GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta AI. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję, łapówki przyjmuję: suppi.pl/gps65

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo