GPS GPS
170
BLOG

Libertarianie do Europarlamentu!

GPS GPS UE Obserwuj temat Obserwuj notkę 4
W tej chwi­li Do­bro­mir So­śnie­rz wal­czy o bio­rą­cą je­dyn­kę na li­sta­ch Kon­fe­de­ra­cji. Mo­im zda­niem to je­st do­bry te­st na wia­ry­god­no­ść li­de­rów Kon­fy. Je­śli mu to da­dzą, to zna­czy, że za­le­ży im na do­brym wy­ni­ku i dą­że­niu do spraw­czo­ści przez wol­no­ściow­ców, a je­śli nie, to zna­czy, że bar­dziej im za­le­ży na ży­ciu z sub­wen­cji i zbu­do­wa­niu par­tac­kiej struk­tu­ry wo­dzow­skiej w sty­lu BMW.

  Uwa­żam, że na­le­ży ich szan­ta­żo­wać, że je­śli nie wy­bio­rą te­go pierw­sze­go roz­wią­za­nia, to my, wol­no­ściow­cy, za­an­ga­żu­je­my się w two­rze­nie li­st Kor­wi­na, co mo­że ode­brać Kon­fe­de­ra­cji na­wet trzy punk­ty pro­cen­to­we. Je­śli No­wa Na­dzie­ja ma być par­tią BMW, czy­li Bier­ny­ch, Mier­ny­ch, ale Wier­ny­ch to i tak wszyst­ko stracone — i tak żad­nej spraw­czo­ści nie uzy­ska, więc moż­na ich po­grą­żyć. Nie­ch się te­go bo­ją i nie­ch wresz­cie za­czną dzia­łać z sen­sem.

  Je­st po­my­sł, by li­ber­ta­ria­nie wy­star­to­wa­li do Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go z wszyst­ki­ch 13 li­st z okre­ślo­ne­go jed­ne­go miej­sca, na przy­kład pią­te­go, środ­ko­we­go, naj­gor­sze­go. To ła­two da się za­ła­twić u Kor­wi­na i moż­na tym szan­ta­żo­wać Kon­fe­de­ra­cję, a w szcze­gól­no­ści Sła­wo­mi­ra Ment­ze­na i Krzysz­to­fa Bo­sa­ka, by da­li to sa­mo. A jak nie, to ni­ch przy­naj­mniej da­dzą ja­kąś bio­rą­cą je­dyn­kę So­śnie­rzo­wi. On je­st lo­ko­mo­ty­wą wy­bor­czą i mo­że do­pro­wa­dzić do uzy­ska­nia do­dat­ko­we­go man­da­tu, któ­re­go bez nie­go nie bę­dzie.

Grzegorz GPS Świderski

PS1. Notki powiązane:

PS2. Przypominam, że tu już piszę coraz rzadziej, bo głównym miejscem mojej aktywności blogerskiej jest X: https://Twitter.com/gps65

__________________

Wybierzmy Ursynów <- poprzednia notka

na­stęp­na not­ka -> By przepłynąć pisowski przekop trzeba mieć radio! 

__________________

Tagi: gps65, samorząd, wybory, Warszawa

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka