GPS GPS
533
BLOG

Czy Konfederacja poniosła porażkę?

GPS GPS Konfederacja Obserwuj temat Obserwuj notkę 20
Prze­ży­łem ja­ko świa­do­my wy­bor­ca wszyst­kie wy­bo­ry od cza­su prze­po­czwa­rze­nia się pierw­szej ko­mu­ny w dru­gą w 1989 ro­ku, w któ­ry­ch uczest­ni­czy­li wol­no­ściow­cy od Ja­nu­sza Korwn-Mik­ke. Wszyst­kie te wy­bo­ry by­ły dla nas prze­gra­ne. Ni­gdy mnie to nie znie­chę­ci­ło. Cią­gle, od po­nad 30 lat, gło­su­ję na par­tie, któ­rym pre­ze­su­je JKM.

  Uwa­żam, że naj­bar­dziej szko­dli­we po­li­tycz­nie dla na­szej wol­no­ryn­ko­wej idei je­st to, że wie­lu się znie­chę­ci­ło i prze­szło na stro­nę ty­ch, co wy­gry­wa­ją. Nic sen­sow­ne­go dzię­ki te­mu nie osią­gnę­li, bo wy­gry­wa so­cja­li­zm, któ­ry w isto­cie je­st de­struk­cyj­ny go­spo­dar­czo. Gdy­by wszy­scy trwa­li w swo­ich wy­bo­ra­ch tak jak ja, to by­śmy by­li dziś zna­czą­cą si­łą po­li­tycz­ną, a so­cja­li­zm był­by w od­wro­cie, a nie w roz­kwi­cie. Więc za­le­cam cier­pli­wo­ść. Ta cier­pli­wo­ść jesz­cze nie owo­cu­je, ale wi­dać, że nie­cier­pli­wo­ść szko­dzi.

___________________

Ostatni będą pierwszymi! <- poprzednia część serii

następna część serii -> Rozłam w Nowej Nadziei

___________________

  Od 18 lat so­cjal­de­mo­kra­tycz­ny PO­PiS do­mi­nu­je po­li­tycz­nie Pol­skę. By­wa­ło go­rzej. Być mo­że le­piej za na­sze­go ży­cia nie bę­dzie. Niemniej wie­rzę, że kie­dyś wol­ny ry­nek w Pol­sce zwy­cię­ży.

  W te­go­rocz­nej kam­pa­nii wy­bor­czej na­pi­sa­łem not­kę neu­tra­li­zu­ją­cą afe­rę za­rzu­ca­ją­cą nie­słusz­nie Kon­fe­de­ra­cji, że ja­ko­by trak­tu­je ko­bie­ty jak do­by­tek:

  Na­pi­sa­łem też dwie not­ki neu­tra­li­zu­ją­ce afe­rę za­rzu­ca­ją­cą nie­słusz­nie Kon­fe­de­ra­cji, że ja­ko­by je­dzą psy:

  Na­pi­sa­łem rów­nież not­ki wy­ja­śnia­ją­ce, dla­cze­go każ­dy cy­wi­li­zo­wa­ny czło­wiek po­wi­nien być prze­ciw abor­cji:

  Wy­ja­śni­łem też, jak kan­dy­da­ci Kon­fe­de­ra­cji na po­słów po­win­ni re­ago­wać na bzdur­ne py­ta­nia dzien­ni­ka­rzy:

  Po­rząd­nie uza­sad­ni­łem, dla­cze­go nie na­le­ży gło­so­wać na sa­ni­ta­ry­stów:

  Na­pi­sa­łem re­la­cję z kon­wen­cji Kon­fe­de­ra­cji, w któ­rej stre­ści­łem wy­stą­pie­nia li­de­rów:

  Stre­ści­łem ana­li­zę gło­so­wań wszyst­ki­ch po­słów, po­ka­zu­ją­cy­ch, że kon­fe­de­ra­ci są naj­bar­dziej wol­no­ścio­wi:

  Ko­rzy­sta­jąc z pro­gra­mu Kon­fe­de­ra­cji, wy­ka­za­łem, dla­cze­go kon­fe­de­ra­ci są naj­bar­dziej pro­pol­scy:

  No i co naj­waż­niej­sze na­pi­sa­łem not­kę neu­tra­li­zu­ją­cą wszel­kie ata­ki czar­ne­go pi­ja­ru na Kon­fe­de­ra­cję, tłu­ma­czą­cą kwe­stie naj­waż­niej­sze, eko­no­micz­ne, go­spo­dar­cze:

  Nikt w Kon­fe­de­ra­cji ty­ch mo­ich no­tek nie wy­ko­rzy­stał, nie na­gło­śnił, nie prze­ro­bił i nie udo­stęp­nił. To wi­na szta­bu wy­bor­cze­go z Wi­tol­dem Tu­ma­no­wi­czem na cze­le, któ­ry za­nie­dbał na­gła­śnia­nia istot­ny­ch kwe­stii neutralizujących dys­kre­dy­towanie Kon­fe­de­ra­cji.

  Mo­że te mo­je not­ki ma­ją wie­le błę­dów sty­li­stycz­ny­ch, gra­ma­tycz­ny­ch czy or­to­gra­ficz­ny­ch, mo­że są opu­bli­ko­wa­ne na złym por­ta­lu, czy­li Salonie24, któ­ry je­st pry­mi­tyw­nym ta­blo­idem za­wa­lo­nym re­kla­ma­mi i bzdur­ny­mi ar­ty­ku­li­ka­mi dla try­glo­dy­tów, mo­że ma­ją wie­le wad. Mo­że trze­ba by­ło je opu­bli­ko­wać po­przez wy­de­kla­mo­wa­nie te­go na Tik­To­ku czy Youtu­be. Sztab wy­bor­czy mógł­by bez pro­ble­mów je do­szli­fo­wać — po­pra­wić błę­dy i opu­bli­ko­wać na stro­na­ch Kon­fe­de­ra­cji al­bo dać do­bre­mu lek­to­ro­wi do prze­czy­ta­nia. Nikt ze szta­bu wy­bor­cze­go te­go nie wy­ko­rzy­stał. To wi­na szta­bu, któ­ry za­nie­dbał obro­nę przed ata­ka­mi.

  Mnie na li­sty wy­bor­cze Kon­fe­de­ra­cji nie przy­ję­li, ale przy­ję­li wie­lu in­ny­ch, ja­ko­by lep­szy­ch kan­dy­da­tów. Ża­den z ni­ch nie na­pi­sał ty­lu no­tek agi­ta­cyj­ny­ch za Kon­fe­de­ra­cją co ja. Ża­den nie zro­bił fil­mi­ków na Tik­to­ku czy Youtu­be po­dob­ny­ch do mo­ich no­tek.

  By­ło kil­ka te­ma­tów, któ­re czar­ny pi­jar grzał, by zdys­kre­dy­to­wać Kon­fe­de­ra­cję. Na­gła­śnia­nie kłam­stw o trak­to­wa­niu ko­biet ja­ko do­byt­ku, czy rze­ko­me je­dze­nie psów, od­ję­ło z pew­no­ścią kil­ka punk­tów pro­cen­to­wy­ch. Nikt ze szta­bu, z par­tii, z kan­dy­da­tów na li­sta­ch, nie pró­bo­wał zneu­tra­li­zo­wać ty­ch afer po­przez rze­tel­ne wy­tłu­ma­cze­nie te­go wszyst­kie­go. Mo­im zda­niem kam­pa­nia wy­bor­cza, to by­ło jed­no wiel­kie tan­de­ciar­stwo.

  Jed­nak­że to nic no­we­go. Wol­no­ściow­cy wszyst­kie kam­pa­nie wy­bor­cze par­to­lą, bo są sil­ni w eko­no­mii, fi­lo­zo­fii, pra­wie, teo­rii i prak­ty­ce po­li­tycz­nej, ale są sła­bi w mar­ke­tin­gu, nie po­tra­fią wal­czyć z czar­nym pi­ja­rem, kłam­stwa­mi i ma­ni­pu­la­cją. Post­pe­ere­low­skie służ­by po­przez swy­ch agen­tów w me­dia­ch, po­przez pseu­do­dzien­ni­ka­rzy, któ­rzy w isto­cie są funk­cjo­na­riu­sza­mi czar­ne­go pi­ja­ru, po­tra­fią za­mie­nić każ­dą me­ry­to­rycz­ną kam­pa­nię w ściek bzdur, po­mó­wień, nie­zdro­wy­ch emo­cji, hej­tu i nic nie­zna­czą­cy­ch pier­dół. Elek­to­rat się za­wsze na to ła­pie, za­wsze wpa­da w pu­łap­kę, to­pi się w ba­gnie pro­pa­gan­dy. By to neu­tra­li­zo­wać trze­ba mieć nie tyl­ko wie­dzę, ale du­żo pie­nię­dzy.

  Nie na­le­ży się ty­mi po­raż­ka­mi zra­żać. Nie na­le­ży się pod­da­wać. To, że mi­mo par­tac­twa szta­bu, mi­mo wszech­ogar­nia­ją­ce­go czar­ne­go pi­ja­ru i hej­tu na Kon­fe­de­ra­cję, ucho­wa­ło się pół­to­ra mi­lio­na lu­dzi skłon­ny­ch gło­so­wać na wol­no­ściow­ców wbrew wszel­kim prze­ciw­no­ściom, to je­st jed­nak suk­ces. Te 7% Kon­fe­de­ra­cji to je­st twar­dy elek­to­rat. On już przy nas po­zo­sta­ną na za­wsze. Ty­lu ni­gdy nie by­ło, a bę­dzie jesz­cze wię­cej, bo du­ży od­se­tek mło­dzie­ży to li­be­ra­ło­wie, kon­ser­wa­ty­ści, na­ro­dow­cy, wol­no­ściow­cy, li­ber­ta­ria­nie. So­cja­li­ści, eta­ty­ści i le­wa­cy to po­płu­czy­ny po ko­mu­nie, oni mu­szą wy­mrzeć. Mo­że mar­ke­tin­giem po­li­tycz­nym się ich nie po­ko­na, ale po­ko­na ich czas i no­wo­cze­sne tech­no­lo­gie.

  Pre­cz z ko­mu­ną!

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

___________________

Jak uniknąć kompromitacji w polityce <- po­przed­nia not­ka

na­stęp­na not­ka -> Transparentność

___________________

Ta­gi: gps65, wybory, Konfederacja, wolnościowcy

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka