Łamanie art. 45 Konstytucji RP
Czy zwykły obywatel ma jeszcze jakieś prawa? Czy sąd może skazać niewinnego człowieka wbrew dowodom? Czy Polska jest praworządnym państwem?
2 obserwujących
26 notek
5699 odsłon
  305   0

Skandaliczna sprawa sądowa - odc. 19 - HISTORIA PRAWDZIWA

#Sądownictwo #przemoc #wymiarsprawiedliwosci

Materiał opracowany na podstawie dowodów zgromadzonych w aktach sprawy oraz nagrań dokumentujących zdarzenia będące przedmiotem śledztwa i analizy procesowej na rozprawie sądowej.

Poprzednie odcinki:     

Część 1 Część 2 Część 3 Część 4 Część 5 Część 6 Część 7 Część 8 Część 9 Część 10 Część 11 Część 12 Część 13 Część 14 Część 15 Część 16 Część 17  Część 18

Ciąg dalszy:

Ojciec Bartka napisał skargę do Prezesa Sądu Okręgowego, która oczywiście została odrzucona. Poniżej ta skarga:


Skarga

Skarga dotyczy sędzi JW wyrokującej w sprawie XXXK NNN/RR prowadzonej w Sądzie Okręgowym w YYY. Skarga niniejsza jest wskazaniem na czyny mające znamiona czynów przestępczych, które zostały skodyfikowane w poniżej wymienionych artykułach kodeksu karnego:

  • art. 235 – Kto przez tworzenie fałszywych dowodów lub inne podstępne zabiegi kieruje przeciwko określonej osobie ściganie o przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne albo w toku postępowania zabiegi takie przedsiębierze, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.
  • art. 236§1 – Kto zataja dowody niewinności osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa, wykroczenia lub przewinienia  dyscyplinarnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  • art. 239§1 – Kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa uniknąć odpowiedzialności karnej, w szczególności kto sprawcę ukrywa, zaciera ślady przestępstwa albo odbywa za skazanego karę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.
  • art. 231§1 – Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Powyżej wymienione czyny zostały popełnione przez SSO JW, na co dowody znajdują się w aktach sprawy XXXK NNN/RR, na które wskazuje rodzina niesłusznie oskarżonego i niewinnie skazanego Bartka R. w wielu pismach od ponad roku. Ponadto SSO JW,  pomimo wniosku składanego przez oskarżonego Bartka R, zignorowała bardzo ważny dowód w sprawie, pozwalając w ten sposób na składanie fałszywych zeznań przez świadków. Dowodem tym były nagrania wszystkich spotkań oskarżyciela posiłkowego, żony Bartka z jej rodzicami w ramach konfliktu o darowane jej mieszkanie, które to nagrania były rzetelną i obiektywną dokumentacją tych spotkań oraz rejestracją trwającego przez trzy lata konfliktu rodzinnego o majątek. Świadkowie (rodzice żony Bartka) składając zeznania na rozprawie, zupełnie inaczej przedstawiali zdarzenia, które były nagrane przez samą żonę Bartka. Ponadto zatajali wiele ważnych aspektów dla sprawy, o których można było dowiedzieć się ze wspomnianych nagrań.

Pomimo, że obrońca Bartka zarówno w złożonej apelacji, jak skardze kasacyjnej (złożonej 11 marca RRRR r.), wnioskował o zbadanie tychże nagrań, to SSO JW postanowieniem z dnia 21 lutego RRRR roku, nakazała zniszczenie dysku, na którym te nagrania się znajdowały.

W załączeniu do tego pisma, znajduje się korespondencja z Prokurator AK, która oskarżała w sprawie XXX K NNN/RR oraz wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec SSO JW, który został złożony na ręce Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w YYY, SSA KC. Obie te korespondencje, mają jedną wspólną cechę: pomimo zawartych w niej merytorycznych argumentów, popartych dowodami znajdującymi się aktach sprawy wskazującymi na poważne naruszenia w procesie, zarówno Prokurator AK, jak i SSA KC odpowiadają, że proces odbył się prawidłowo.

Większość naszych pism, wskazujących na poważne nieprawidłowości i naruszenia przepisów w/w procesie kierowane do różnych instytucji, są konkludowane stwierdzeniem, że skargi dotyczą orzecznictwa, a w tej dziedzinie sędziowie są niezawiśli. Ustosunkowując się do tego twierdzenia, chciałbym powołać się na Konstytucję i wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z art. 178.1 Konstytucji RP, sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom, lecz zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 1998 roku, Sygn. K 3/98, należy wskazać, że: „Niezawisłość natomiast ma sens tylko wówczas, jeżeli odpowiada jej obowiązek bezstronności. Sędzia, który zachowywał się w sposób stronniczy nie może nadal pełnić funkcji orzeczniczych. Bezstronność sędziów powinna prowadzić do wydawania sprawiedliwych wyroków, a więc wyroków, które przede wszystkim liczą się z podstawowymi prawami i wolnościami stron. W tej sytuacji, w której sędzia nie jest bezstronny, gwarancje niezawisłości i nieusuwalności przestają działać na rzecz interesów obywateli, ponieważ nie chronią ich prawa do bezstronnego i sprawiedliwego sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP)”. Także Konstytucja RP w artykule 45.1, zapewnia to, że każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

Lubię to! Skomentuj4 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo